1. Administratorem danych osobowych jest GOLDFARMEX SP. Z O.O. ul. Partyzancka 60 95-200 Łódź NIP 7312049037 +48 42 244 06 79 info@goldfarmex.pl
  2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

  3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu/zamówień.

  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; Urzędy Państwowe (US, ZUS, inne)

  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pan/Pani  wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

  6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  10. Dane pochodzą od klientów z wiadomości mail, informacji i połączeń telefonicznych oraz od osób współpracujących, których dane dotyczą.

  11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne a jednocześnie konieczne do wystawienia faktur i do dalszej współpracy.